Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Databáze odtažených vozidel

hledat

Vážení spoluobčané,
zde je pro ty, kterým bylo odtaženo vozidlo, připravena databáze, prostřednictvím které si mohou zkontrolovat zda vozidlo skutečně odtaženo bylo a na jakém odtahovém parkovišti si ho mohou vyzvednout.

Současná právní úprava zná tři základní situace, kdy může být zasaženo do práv vlastníka (provozovatele) vozidla tak, že je jeho vozidlo odtaženo.

1. § 27 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

2. §45 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

3. § 19a/1 a § 19b/1 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Garážová stání k pronajmutí

Informace o dostupnosti jednotlivých stání:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, je správcem víceúčelových úkrytů, které jsou využívány jako garáže. V současnosti jsou volná místa k pronajmutí. 
Ceník míst a dodatek k ceníku.

Pro podrobnosti se obracejte na kontaktního zaměstnance, paní Kateřinu Skopcovou, tel.: 222 027 164

Garážové stání

Praha

Umístění

ul. BRYKSOVA Praha 14 - Černý Most u zastávky MHD „Bryksova“
ul. OCELKOVA Praha 14 - Černý Most u nové lávky pro pěší přes ulici Ocelkova
ul. ZELENEČSKÁ Praha 14 - Hloubětín ulice Nehvizdská
nám. JIŘÍHO Z PODĚBRAD A Praha 3 - Vinohrady naproti ulici Přemyslovská
nám. JIŘÍHO Z PODĚBRAD B Praha 3 - Vinohrady naproti ulici Přemyslovská
nám. KOMENSKÉHO Praha 3 - Žižkov naproti ulici Roháčova
ul. WASSERMANNOVA A Praha 5- Barrandov pod plaveckým bazénem
ul. WASSERMANNOVA B Praha 5- Barrandov pod plaveckým bazénem
     

  

Úprava objektů úkrytů civilní ochrany - parkovacích ploch v ul. Wassermannova

Správa služeb hlavního města Prahy (dále jen „SSHMP“) je příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Prahou, mezi jejíž hlavní činnosti patří zajištění materiálně technického zázemí pro činnost hlavního města Prahy, mj. i zajišťování správy, technického servisu a údržby úkrytů civilní ochrany (dále jen „CO“). Mezi další činnosti SSHMP patří pronajímání objektů a úkrytů civilní ochrany svěřených organizaci do správy s tím, že takto získané prostředky jsou určeny k využití právě pro účely údržby objektů a úkrytů CO, jejichž primární účel je ochrana obyvatel v případě vyhlášení krizového stavu.

Dovolujeme si upozornit, že jako správce objektů úkrytů civilní ochrany v ulici Wassermannova, Praha 5 – Hlubočepy (pod plaveckým bazénem), jsme nuceni provést nezbytné opravy na střeše úkrytů CO,  jejichž střechy jsou využívány jako parkovací plochy. Termín oprav střechy a následné úpravy parkovacích ploch budou včas a s dostatečným časovým předstihem oznámeny po dokončení potřebných správních řízení s úpravami souvisejícími, s věcně příslušným správním orgánem městské části Praha 5. Informace o termínu zahájení úprav bude zveřejněna v místě a na internetových stránkách Úřadu městské části Praha 5 (a dále taktéž na stránkách správce www.sshmp.cz). Původně předpokládaný termín úpravy parkovacích ploch, který byl plánován na 1. 10. 2016, byl zrušen.

 V souvislosti s avizovanými opravami žádáme obyvatele, aby po zveřejnění termínu svá vozidla včas odstranila. Vozidla, která nebudou do zahájení úprav v nově určeném termínu z parkovací plochy odstraněna, budou odtažena na odtahové parkoviště SSHMP a vydána budou proti předložení občanského a technického průkazu jejich provozovatelům. Dovolujeme si upozornit, že provozovatelům vozidel bude účtována náhrada nákladů na odtah a parkovné.

Po provedení úprav dojde ke změně režimu parkování na střechách těchto úkrytů CO, a to zejména z důvodu zamezení neregulovaného využívání střechy, které vede k nutnosti provést úpravy objektu, aby byl zachován jejich primární účel. Pokud by byl současný faktický stav ponechán, mohla by v budoucnu nastat situace, která by znemožnila využívání úkrytů v souladu s jejich hlavním účelem – ochranou obyvatel.

Regulace parkování na střechách objektů úkrytů civilní ochrany nepřinese zánik současných parkovacích míst, ale v prvé řadě to, že uživatelé (nájemci parkovacích míst) budou mít garanci dostupného parkovacího místa, neboť parkovací místa budou vybavena mechanickým zařízením zabraňujícím, aby na parkovacím místě byla umístěna vozidla bez souhlasu jejich pronajímatele. Současně bude tímto SSHMP umožněno řádně vykonávat práva a povinnosti vlastníka (hl. m. Prahy), a sjednotit podmínky využívání jak vnitřních, tak venkovních stání vozidel, s ohledem na případnou potřebu tzv. „úplného zpohotovostnění úkrytu CO“ (pozn. dosavadní nájemci krytého parkování jsou smluvně vázáni k vyparkování vozidla v případě uvedení úkrytu do pohotovostního stavu).

Výši nájemného za venkovní parkovací stání příspěvková organizace stanovila na částku ve výši 500,- Kč za 1 měsíc, tedy na částku zdaleka nedosahující běžného komerčního využití, která bude využita k pokrytí údržby a oprav úkrytů CO. O zájmu občanů dostatečně vypovídá skutečnost, že SSHMP v současné době eviduje žádosti zájemců o parkovací stání, které pokrývají již 70% celkové kapacity vyhrazené pro parkování na střechách zmiňovaných úkrytů CO.

Pokud máte zájem o pronájem parkovacího místa, můžete zaslat žádost na email skopcova@sshmp.cz, pokud jste tak již neučinil/a. Vaše žádost bude zaevidována a v souvislosti s dokončením úprav parkovací plochy Vám bude zaslán návrh nájemní smlouvy včetně výše nájemného.