Návrat na titulní stranu

Správa služeb hlavního města Prahy

Vraky

Foto: Vraky

Silniční vozidla zjevně technicky nezpůsobilá provozu - vraky

Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků. Jak postupovat při zjištění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemní komunikacích (vraku)?

Oznámení o výskytu vraku přijímají:

  • místně příslušné úřady městských částí,
  • místně příslušné služebny Městské policie HMP
  • Správa služeb HMP, Oddělení odtahů a vraků,
    Kundratka 19, Praha – 8, 180 00, tel. 222 027 511, 222 027 513, 222 027 514.

SSHMP po oznámení o výskytu vraku provádí prvotní ohledání vozidla přímo na místě jeho výskytu, k čemuž dochází zpravidla do pěti pracovních dnů od převzetí oznámení. Následně je výsledek ohledání předán příslušnému silničnímu správnímu úřadu k pravomocnému rozhodnutí.

Pokud silniční správní úřad vozidlo vyhodnotí jako vrak, uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci, nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Zákon č.13/1997 ve znění pozdějších předpisů o pozemních komunikacích

§19 c Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku

a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci,

b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně.

Adresa a kontakt na smluvní firmu odtahující a likvidující vraky vozidel pro SSHMP: AUTOPARK s.r.o.,
Ke Zvoli 285, Dolní Břežany, mobil: 602 222 201, www.autoparksro.cz