25. 10. 2021 | 7:50

Oznámení o možnosti zastavení exekučních řízení

Správa služeb hl. m. Prahy upozorňuje na skutečnost, že v souladu s ustanovením čl. IV. bodu 25. zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mj. mění exekuční řád[1] a některé další zákony může dojít k zastavení exekučních řízení za zvýhodněných podmínek pro povinný subjekt.

Mohou být zastavena exekuční řízení, ve kterých je povinným fyzická osoba a oprávněným je příspěvková organizace územního samosprávného celku, když exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví, pokud povinný uhradí do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. od 28. 10. 2021) nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o DPH (je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty).

Výše uvedená lhůta 3 měsíců skončí 28. 1. 2022. Veškeré případné platby musejí být směřovány příslušnému exekutorskému úřadu.

Blíže také viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-286#cast2

[1] Zákon č. 286/1021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.