Údaje žadatelů o vydání vozidla eviduje Správa služeb hlavního města Prahy (dále jen „SSHMP“), neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (tedy SSHMP) ve smyslu ustavení § 5 odst. 2) písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), resp. ve smyslu ustanovení čl. 6. odst. 1 písm. c) a e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), když zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, resp. je zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SSHMP pověřena. Konkrétně je evidování údajů potřebné k dodržení právní povinnosti správce (tedy SSHMP), a to za účelem prevence škod spojených s odstraňováním vozidel z pozemních komunikacích a správy a vymáhání neuhrazených pohledávek hl. m. Prahy za odtahy vozidel a jejich střežení na parkovišti, tj. pouze s cílem zajistit činnosti, které jsou SSHMP svěřeny zřizovací listinou v souladu s účelem, pro který byla SSHMP zřízena. Úkoly a povinnosti SSHMP jsou upraveny ve zřizovací listině SSHMP, která byla schválena zastupitelstvem hl. m. Prahy podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. SSHMP potřebuje vždy při výdeji vozidla ověřit totožnost žadatele o vydání vozidla z důvodu prevence škod (ustanovení § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), neboť vozidlo musí být vydáno osobě, která prokáže oprávnění k jeho převzetí. Prokázání totožnosti s tím samozřejmě nutně souvisí, neboť vozidla nelze vydat tzv. „na čestné slovo“. Způsobem prokázání totožnosti je pak její zjištění z dokladu totožnosti.