Na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace v zastoupení vlastníka komunikace, kterým je hlavní město Praha, zajišťuje:

– odtahy vozidel tvořících překážku pro provedení záchranných a likvidačních prací z míst, kde došlo k mimořádným událostem na základě rozhodnutí oprávněných osob nebo orgánů,

– výkon oprávnění hlavního města Prahy, uvedený v § 19b a 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v odstranění silničních vozidel a jejich vraků z místních a účelových komunikací včetně jejich hlídání,

– nucené odtahy nařízené oprávněným subjektem na základě zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

– výkon oprávnění hl. m. Prahy, uvedený v ustanovení § 17a odst. 6 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“) spočívající v odstranění vozidel z komunikací, včetně jejich hlídání.


Doplňující informace

Dne 31. 12. 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 268/2015 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Zákon o pozemních komunikacích upravuje po novele, mimo jiné nově definici vraku jako silničního vozidla zjevně technicky nezpůsobilého k provozu, a dále upravuje postup při jeho odstranění z pozemní komunikace. Definice vraku je pak konkrétně uvedena v ustanovení § 19 odst. písmeno g) uvedeného zákona, kde je stanoven zákaz odstavovat na pozemních komunikacích: „…..silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (dále jen „vrak“)“.

Správa služeb hlavního města Prahy (dále jen „SSHMP“) postupuje v problematice vraků v souladu s platnou legislativou na základě zřizovací listiny. Pokud je nalezen nebo nahlášen vrak, je provedena vizuální kontrola dotčeného vozidla. V případě zjištění, že by se v předmětném případě mohlo jednat o vrak, je zpracován návrh vlastníka pozemní komunikace k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikace v souladu s ustanovením § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. Návrh je následně podán místně příslušnému silničně správnímu úřadu (dále jen „SSÚ“), který je oprávněn rozhodovat o uložení nebo neuložení povinnosti provozovateli vraku tento z komunikace odstranit. SSÚ, tzn. k tomu příslušný odbor městské části, rozhoduje (je jako jediný oprávněný rozhodnout), zda se v daném konkrétním případě jedná o vrak.

Po uplynutí zákonné lhůty 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí SSÚ o uložení povinnosti vrak odstranit, zajistí SSHMP předání vraku do zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků za účelem jeho ekologické likvidace a do 10 dnů toto oznámí věcně příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kam s návrhem na zápis zániku vozidla v registru silničních vozidel předá protokol o ekologické likvidaci vraku společně s registračními značkami.

Posouzení, zda se v konkrétním případě jedná či nejedná o vrak je tak nutné s ohledem na znění zákona činit výlučně s ohledem na jeho technický stav, jiné skutečnosti, jako např. skutečnost, že silniční vozidlo na komunikaci není opatřeno registrační značkou (významná skutečnost upravená zákonem o pozemních komunikacích před 31. 12. 2015), nezakládá oprávnění takovéto vozidlo jako vrak z komunikace odstranit. Povinnost provozovat na pozemních komunikacích vozidlo opatřené registrační značkou upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 38 předmětného zákona. Postup dle tohoto zákona však nespadá do činnosti organizace.