Správa služeb hl. m. Prahy (dále jen SSHMP) je příspěvková organizace hl. města Prahy, která je kromě jiného oprávněná k odstraňování silničních vozidel a jejich vraků z místních komunikací a jejich následnému umísťování na střežených parkovištích. SSHMP je stejně tak oprávněná účtovat si související poplatky a vymáhat na dlužnících související pohledávky. Na úvod je třeba doplnit, že ceny za nucené odtahy a parkování odtažených vozidel jsou pevně stanoveny Nařízením hl. m. Prahy č. 2/2013.

Často kladené dotazy

1. Předpokládám, že moje vozidlo bylo odtaženo. Jak zjistím, na kterém odtahovém parkovišti si ho mohu vyzvednout?

Zadejte registrační značku (RZ, dříve SPZ) vašeho automobilu do Vyhledávače odtažených vozidel na těchto stránkách. Zde zjistíte odtahové parkoviště i jeho přesnou polohu.

2. Půjdu si své vozidlo vyzvednout. Jaké doklady potřebuji?

K vyzvednutí vozidla z parkoviště je třeba předložit platný průkaz totožnosti a platné doklady k vozidlu
(tj. malý nebo velký technický průkaz). V případě, že doklady nejsou vystaveny na vaše jméno, musíte disponovat klíčky od vozidla.

3. Chci své vozidlo vyzvednout, ale nemám k němu žádné doklady. Jak mám postupovat?

Vyzvednutí zabere více času. Je potřeba na podatelnu SSHMP zaslat (písemně, e-mailem nebo přes datovou schránku) důležité skutečnosti a dokumenty, které mohou doklady k vozidlu nahradit (např. kupní či jiná smlouva nebo usnesení o skončení řízení o pozůstalosti či řízení o určení vlastnictví).

4. Moje vozidlo je nepojízdné. Jak ho mám vyzvednout?

Kromě uvedených dokladů si musíte zajistit externí odtahovou službu. Správa služeb hl. m. Prahy odtahy tohoto typu nezajišťuje.

5. Musím poplatek za odtah a parkovné uhradit zároveň s vyzvednutím vozidla?

Správa služeb hl. m. Prahy (až na výjimečné případy) neuplatňuje při vydávání vozidel tzv. zadržovací právo
a vozidlo je tak možné vyzvednout, aniž by na místě došlo k zaplacení pohledávky za odtah a parkovné. K pozdější úhradě se lze zavázat mj. vyplněním formuláře, který je dostupný přímo na parkovištích.

6. Jak je stanovena cena za odtah vozidla?

Jak bylo zmíněno v úvodu, výše poplatku je určena obecně závazným Nařízením hl. m. Prahy č. 2 z roku 2013. To bylo vydáno na základě příslušného výměru Ministerstva financí ČR.

7. Stane se něco, když si svoje vozidlo z parkoviště nevyzvednu?

Ano, porostou vámi neuhrazené náklady na parkovné. Pohledávka vůči vám bude denně narůstat v souladu s výše uvedeným Nařízením hl. m. Prahy č. 2/2013. První až třetí započatý den na parkovišti vás bude stát 250,- Kč (až 750,- Kč), od 4. do 179. dne vám budeme denně účtovat 400,- Kč (tedy až 70 000,- Kč) a od 180. dne bude každý den pohledávka SSHMP vůči Vám narůstat o 50 Kč. Rok stání vašeho vozidla na odstavném parkovišti vás tak může přijít na téměř 80 000,- Kč, které po vás bude Správa služeb hl. m. Prahy vymáhat.

8. Kde vůbec bere SSHMP oprávnění odtahovat vozidla?

Správa služeb hl. města Prahy ve věci odtahů zastupuje hl. město Prahu, které je vlastníkem komunikací, ze kterých jsou vozidla odtahována. Hl. město Praha jako vlastník komunikace má na odtahy nejen právo, ale je to i jeho povinnost.

9. Jakými ustanoveními se nucené odtahy řídí?

Správa služeb hl. m. Prahy se řídí ustanoveními své zřizovací listiny. Nucené odtahy jsou nejčastěji realizovány na základě těchto ustanovení:

 • 27 odst. 5 a § 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, (neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti, resp. stání na místě, kde vozidlo tvoří překážku v provozu), kdy SSHMP provede odtah na základě pokynu Městské policie Praha nebo Policie ČR;
 • 19b odst. 2 (tj. vozidlo je odtaženo zejména z důvodu porušení dočasného zákazu nebo omezení stání či zastavení), 19c odst. 2 (v případě vraků – odtah přímo k likvidaci) a § 19d odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (typicky vozidla s tzv. propadlou technickou po dobu delší než 6 měsíců).

10. V nařízení č. 2 o cenách odtahů se pracuje s termíny úplný odtah, neúplný odtah, zpětný odtah
a technický úkon. Co tyto termíny přesně znamenají?

 • Úplný odtah – jízdní výkon sestávající z naložení vozidla, převozu vozidla a jeho složení na parkovišti;
 • Neúplný odtah – jízdní výkon sestávající z naložení vozidla, složení vozidla a jeho výdeje na místě odtahu;
 • Zpětný odtah – jízdní výkon sestávající z naložení vozidla na parkovišti, jeho převozu a následném vrácení vozidla na původní místo odtahu (tzn. 2x odtah);
 • Technický úkon (TÚ) – výkon sestávající z naložení vozidla, poodjetí odtahového vozidla s naloženým vozidlem na nejbližší volné místo; po uplynutí důvodu odtahu vrácení vozidla zpět na původní místo.

11. Odstraňování vozidel s mezinárodní poznávací značkou z pozemních komunikací

U silničních vozidel, která nejsou vedena v CZ registru, tzn. vozidla s mezinárodní poznávací značkou (dále jen „MPZ“), není možné zjistit, zda tato vozidla mají či nemají propadlou technickou prohlídku. Důvodem je, že v evidenci evropského systému EUCARIS není (dle směrnice EP a Rady 2011/82/EU) tento dopravní delikt uveden v taxativním výčtu.

Na základě uvedeného tedy:

1.a) Nelze odstranit z pozemní komunikace vozidlo s MPZ v souladu s příslušným ustanovením § 19d zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), protože u těchto vozidel nelze platnost technické prohlídky zjistit.

1.b) Lze odstranit z pozemní komunikace, pouze však v případě, že vozidlo s MPZ vykazuje znaky vraku v souladu s definicí vraku (§ 19 odst. 2 písm. g) zákona). Tehdy SSHMP zasílá místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu v zastoupení vlastníka komunikace návrh k zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci dle ustanovení § 19c odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Pokud se příslušný úřad s naším návrhem ztotožní, lze tímto postupem po uplynutí zákonných termínů a nabytí právní moci rozhodnutí úřadu vozidlo s MPZ z komunikace odstranit.

1. c) Lze odstranit z pozemní komunikace vozidlo s MPZ v případě, že tvoří překážku v silničním provozu nebo stojí bez povolení na vyhrazeném místě pro parkování, a to v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky k právnímu vymáhání pohledávek souvisejících s odtahy vozidel

V této části je mj. vysvětleno, že osobou povinnou k uhrazení dluhu vzniklého v souvislosti s odtahem vozidla je jeho provozovatel;  je proto důležité mít vždy na paměti kdo je jako provozovatel evidován v příslušném registru.

1. Kvůli odtaženému vozidlu mi přišla písemnost od soudu / od exekutora? Jak na ni mám reagovat?

Doporučujeme důkladně se seznámit s obsahem písemností doručovaných v soudním nebo exekučním řízení
a řídit se jejich obsahem. Po zahájení exekučního řízení je třeba veškeré podněty činit vůči pověřenému exekutorskému úřadu. Veškeré platby je třeba činit v souladu s pokyny exekutorského úřadu.

2. Odtáhli mi vozidlo s podezřením na spáchání přestupku, ale to mi nebylo prokázáno. Musím i tak platit odtah a parkovné?

Ano. Odpovědnost provozovatele vozidla je tzv. odpovědností objektivní (tzn. odpovědností bez ohledu na zavinění) a je založena uvedenými ustanoveními předmětných zákonů ve spojení s ustanoveními § 1723 odst. 1 a ustanovením § 2910 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), resp. do 31. 12. 2013 s ustanoveními § 489 a § 420 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Jedná se o soukromoprávní pohledávku, přičemž odpovědnost dlužníka není spojena s odpovědností za přestupek (či skutečností, zda o něm bylo či nebylo rozhodnuto či ten byl vůbec projednán příslušným orgánem). Pohledávka vzniká v důsledku právní skutečnosti provedení odtahu a souvisejícího vzniku nákladů. Výše pohledávky je určena příslušným nařízením hl. m. Prahy účinným v den odtahu vozidla.

Právní vztah je založen vznikem nákladů, a to mezi provozovatelem vozidla a osobou, jež byla k nucenému odtahu vozidla oprávněna a jíž vznikly náklady. Oprávněnou osobou je v případě nucených odtahů provedených na území hl. m. Prahy Správa služeb hl. m. Prahy.

Pozn.: Podle ustanovení § 2917 pak platí, že kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má proti ní postih (tzv. regres). Pokud tedy např. dojde k situaci, že provedení odtahu zaviní osoba odlišná od provozovatele, může provozovatel vymáhat náhradu po takové osobě; Správa služeb hl. m. Prahy však podává žalobu na provozovatele vozidla v souladu s příslušnými právními předpisy, když osobu odlišnou od provozovatele (až na výjimečné případy) účinně zažalovat nemůže.

3. Proč musím platit já, když nejsem vlastníkem ani provozovatelem vozidla?

Jste patrně uveden/a jako provozovatel v evidenci registru vozidel.

Definici provozovatele vozidla obsahuje ustanovení § 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích. Provozovatelem vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 56/2001 Sb.) nebo obdobné evidenci jiného státu. Provozovatelem je tedy osoba vedená jako provozovatel v evidenci registru vozidel, není-li prokázán převod (typicky smlouvou).

Pozn. Tato definice provozovatele platí od 1. 1. 2015, přičemž většina závěrů akcentovaných soudní praxí, které se vztahují k definici provozovatele, která byla součástí právního řádu do 31. 12. 2014 (tedy ve vztahu k odtahům provedeným do 31. 12. 2014 včetně), byla s ohledem na vymezení provozovatele ve znění příslušné novely (zákona č. 239/2013 Sb.) překonána.

Kdo je provozovatel vyplývá z dokladů předložených při výdeji vozidla a/nebo z dostupných údajů evidence registru vozidel. Podle ustanovení § 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel“) provádí změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel v případě převodu (tzn. smlouvou) obecní úřad obce s rozšířenou působností (rozuměj příslušný správní úřad) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem. Žádost se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu.

Povinnost požádat o změnu provozovatele v registru tedy dopadá na obě strany převodní smlouvy. Dále platí (§ 11 zákona o podmínkách provozu vozidel), že o zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat obecní úřad obce
s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, vlastník nebo provozovatel vozidla.

Pro úplnost je třeba v této souvislosti uvést následující důležité skutečnosti, a to:

 • o předmětné údaje z evidence registru vozidel žádá Správa služeb hl. m. Prahy příslušný správní úřad postupem podle zákona o podmínkách provozu vozidel, nemá do evidence registru vozidel přímý přístup (stejně jako nemá přístup do evidence obyvatel),
 • dojde-li ke změně adresy trvalého pobytu v evidenci obyvatel (nebo v evidenci právnických osob, v obchodním, živnostenském či jiném rejstříku), nedojde v důsledku toho automaticky ke změně údajů v registru vozidel, je povinností provozovatele (nebo vlastníka) takovou změnu příslušnému správnímu úřadu oznámit; v této souvislosti je třeba uvést, že Správa služeb
  hl. m. Prahy není orgánem veřejné moci a nemá povinnost doručovat dokument do datové schránky
  , výzvy k úhradě mohou tedy být účinně doručeny i na (již neaktuální) adresu uvedenou v registru vozidel, byť se o nich jejich adresát fakticky nedozví (např. jsou vráceny zpět, přesto doručeny).

Aktualizováno v červenci 2023.