Historie a současnost

Správa služeb hlavního města Prahy datuje svůj vznik dnem 1. ledna roku 2000, kdy byla zřízena hlavním městem Prahou, a to jako servisní organizace Městské policie hlavního města Prahy. Proto také v době svého vzniku nesla název Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy. Jako servisní organizace tehdy tvořila především logistické zázemí pražským strážníkům. Starala se o jejich služebny, výstroj a výzbroj, dopravní prostředky, ubytování a další nezbytné potřeby. Sídlem tehdejší zprvu rozpočtové, později příspěvkové organizace a rovněž sídlem Městské policie hlavního města Prahy byl objekt na adrese Korunní 98, 101 00 Praha 10. V té době obě organizace řídil ředitel pražských strážníků.

Dnes, a to nejen v důsledku legislativních proměn, ale i potřeb zřizovatele, je již tato organizace personálně i ekonomicky oddělena od Městské policie hlavního města Prahy, se kterou však i nadále spolupracuje. Správu služeb dnes řídí ředitel, jmenovaný Radou hlavního města Prahy. Organizace plní úkoly, uložené ji zřizovatelem. Jejím sídlem je areál na adrese Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň, který je nejen administrativním centrem organizace, ale tvoří i její provozní zázemí, do kterého náleží autopark odtahových vozidel a rovněž několik z celé řady dalších odtahových parkovišť, které provozuje a spravuje na území hlavního města Prahy.

Nosnými předměty činnosti organizace jsou v současné době úkoly, které plní v oblasti odtahové služby a správy objektů, svěřených městem do jejího vymezeného nemovitého majetku. Dále plní úkoly v oblasti správy a servisu protipovodňových prostředků a rovněž objektů, souvisejících s kolektivní ochranou obyvatelstva. Na smluvním základě poskytuje tato organizace telekomunikační služby prostřednictvím Městského rádiového systému standardu TETRA hlavního města Prahy, zajišťuje dohled nad objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy a plní další úkoly ve veřejném zájmu. V neposlední řadě zajišťuje tato organizace rovněž správu a provoz Výcvikového a vzdělávacího zařízení Žihle, které slouží potřebám nejen Městské policie hlavního města Prahy, ale rovněž Školám v přírodě a k rekreaci dětské i rodinné.

Škála činností Správy služeb hlavního města Prahy je tedy již nyní pestrá. Vzhledem k dynamickému rozvoji metropole naší republiky a s ním souvisejícím růstem jejích potřeb bude jistě i nadále narůstat, a to nejen počtem, ale i náročností úkolů.

Informace ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2) zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce – Identifikace subjektu: SPRÁVA SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, příspěvková organizace

IČO subjektu:    70889660

Druh subjektu: Příspěvková organizace hl. m. Prahy

Účel (účely) zpracování osobních údajů:

OCHRANA MAJETKU – ODTAŽENÝCH VOZIDEL A ODTAŽENÝCH VOZIDEL PŘED KRÁDEŽÍ A ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ JEDNOHO Z HLAVNÍCH ÚKOLŮ ORGANIZACE, KTERÝM JE BVYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK ZA NUCENÉ ODTAHY VOZIDEL, TZN. OCHRANA MAJETKU HL. M. PRAHY

Kategorie subjektů údajů

Zákazníci (klienti) oznamovatele – žadatelé o vydání vozidel, provozovatelé a vlastníci vozidel, dlužníci

Kategorie osobních údajů

Základní identifikační údaje subjektů údajů

Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů

Místa zpracování osobních údajů, jsou-li odlišná od adresy sídla (bydliště) oznamovatele

sídlo organizace, odtahová parkoviště

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:

Správce

Jiní příjemci: MĚSTSKÁ POLICIE HMP, POLICIE ČR, SOUDYA JINÉ STÁTNÍ ORGÁNY

Doba uchování:

Po dobu trvání právního zájmu (promlčecí doby).


Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Přejít na seznam


Informace uveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a): viz. sekce Historie a současnost

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b): viz. sekce Historie a současnost

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c): Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen ,,SSHMP“) nerozhoduje o právech a povinnostech subjektů, nevykonává vrchnostenskou správu, není správní orgán

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d): SSHMP nerozhoduje o právech a povinnostech subjektů, nevykonává vrchnostenskou správu, není správní orgán

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e):
zákon č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb., občanský zákoník
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f): pro tyto účely používá SSHMP sazebník úhrad, který je přiložen níže na této stránce

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g): viz. odkaz

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. h): žádné

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. i): žádné

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. j): info@sshmp.cz

Přílohy/dokumenty: Sazebník služeb [PDF, 129 kB]Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Zveřejněno dne: 18.09.2013 14:38
Podání do: 18.09.2013

Ode dne 15.1.2013 je profil zadavatele na nové adrese.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70889660

 

Seznam smluv uveřejněných podle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

2012-04-05_AB Facility a.s. 77_350_12.pdf [PDF, 4.97 MB]
2012-04-26_DC Computers s.r.o. 77_439_12.pdf [PDF, 4.26 MB]
2012-05-31_Autoklub Bohemia Assistance 77_642_12_Smlouva.pdf [PDF, 8.21 MB]
2012-11-26_Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (dodatek č.1) 77_1362_12.pdf [PDF, 1.79 MB]
2013-03-22_Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (dodatek č.2) 117_318_13.pdf [PDF, 2.18 MB]
2012-07-03_Jež, spol. s r.o. 77_801_12.pdf [PDF, 21.75 MB]
2012-11-12_Jež, spol. s r.o. (dodatek č. 1) 77_1323_12.pdf [PDF, 2.08 MB]
2012-11-21_Jež, spol. s r.o. (dodatek č. 2) 77_1402_12.pdf [PDF, 2.31 MB]
2012-07-12_DAK Hořovice s.r.o. 77_524_12 – část 1..pdf [PDF, 20.88 MB]
2012-07-12_DAK Hořovice s.r.o. 77_524_12 – část 2..pdf [PDF, 24.06 MB]
2012-07-25_PÍCHA Safety, s.r.o. 77_879_12.pdf [PDF, 5.35 MB]
2012-07-26_Ascom (CZ) s.r.o. 77_899_12.pdf [PDF, 8.48 MB]
2012-08-15_FITAZ spol. s r.o. 77_866_12.pdf [PDF, 11.21 MB]
2012-11-08_FITAZ spol. s r.o. (dodatek č. 1) 77_1325_12.pdf [PDF, 2.69 MB]
2012-11-14_EKO-SYSTEM s.r.o. 77_1315_12.pdf [PDF, 3.47 MB]
2012-11-30_Hora Jiří 77_1476_12.pdf [PDF, 6.72 MB]
2012-12-07_System4u s.r.o. 77_1305_12.pdf [PDF, 6.65 MB]
skutečně uhrazená cena – AB Facility.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – DC Computers.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – ABA.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – Jež.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – Pícha Safety.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – Ascom.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – FITAZ.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – EKO SYSTEM – smlouva 2012.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – Hora Jiří.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – system4u.doc [DOC, 56 kB]
skutečně uhrazená cena – AB Facility_2015.docx [DOCX, 13 kB]
skutečně uhrazená cena – ABA_2015.docx [DOCX, 13 kB]


Evropské fondy

Čerpání peněz EU

Praha EU, portál hlavního města Prahy, 14. květen 2015
Fond solidarity EU pomohl Praze s opravami koryta Botiče, Dalejského a Kunratického potoka

Praha EU, portál hlavního města Prahy, 28. listopad 2014
Praha využila téměř dva miliony korun z Fondu solidarity