Historie a současnost

Správa služeb hlavního města Prahy datuje svůj vznik dnem 1. ledna roku 2000, kdy byla zřízena hlavním městem Prahou, a to jako servisní organizace Městské policie hlavního města Prahy. Proto také v době svého vzniku nesla název Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy. Jako servisní organizace tehdy tvořila především logistické zázemí pražským strážníkům. Starala se o jejich služebny, výstroj a výzbroj, dopravní prostředky, ubytování a další nezbytné potřeby. Sídlem tehdejší zprvu rozpočtové, později příspěvkové organizace a rovněž sídlem Městské policie hlavního města Prahy byl objekt na adrese Korunní 98, 101 00 Praha 10. V té době obě organizace řídil ředitel pražských strážníků.

Dnes, a to nejen v důsledku legislativních proměn, ale i potřeb zřizovatele, je již tato organizace personálně i ekonomicky oddělena od Městské policie hlavního města Prahy, se kterou však i nadále spolupracuje. Správu služeb dnes řídí ředitel, jmenovaný Radou hlavního města Prahy. Organizace plní úkoly, uložené ji zřizovatelem. Jejím sídlem je areál na adrese Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň, který je nejen administrativním centrem organizace, ale tvoří i její provozní zázemí, do kterého náleží autopark odtahových vozidel a rovněž několik z celé řady dalších odtahových parkovišť, které provozuje a spravuje na území hlavního města Prahy.

Nosnými předměty činnosti organizace jsou v současné době úkoly, které plní v oblasti odtahové služby a správy objektů, svěřených městem do jejího vymezeného nemovitého majetku. Dále plní úkoly v oblasti správy a servisu protipovodňových prostředků a rovněž objektů, souvisejících s kolektivní ochranou obyvatelstva. Na smluvním základě poskytuje tato organizace telekomunikační služby prostřednictvím Městského rádiového systému standardu TETRA hlavního města Prahy, zajišťuje dohled nad objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy a plní další úkoly ve veřejném zájmu. V neposlední řadě zajišťuje tato organizace rovněž správu a provoz Výcvikového a vzdělávacího zařízení Žihle, které slouží potřebám nejen Městské policie hlavního města Prahy, ale rovněž Školám v přírodě a k rekreaci dětské i rodinné.

Škála činností Správy služeb hlavního města Prahy je tedy již nyní pestrá. Vzhledem k dynamickému rozvoji metropole naší republiky a s ním souvisejícím růstem jejích potřeb bude jistě i nadále narůstat, a to nejen počtem, ale i náročností úkolů.

Organizační struktura.

Poučení o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 1951/19, Praha 8 – Libeň, IČO: 770889660 nebo epodatelna@sshmp.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

kontaktní údaje: viz sídlo správce; gdpr@sshmp.cz

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

 • ustavení § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp.
 • ustanovení čl. 6. odst. 1 písm. c), d), e) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Účelem je ověřit totožnost žadatele o vydání vozidla z výše uvedeného důvodu prevence škod (ustanovení § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a dále pro případné vymáhání pohledávky za odtah a parkovné, jedná se o úkoly organizaci svěřené. Účelem je tedy ochrana majetku hl. m. Prahy a třetích osob.

Osobní údaje obsažené v potvrzení o příklepu vydaného při dražbě vozidel budou ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1) GDPR, na základě žádosti poskytnuty, když oprávněným zájmem 3. subjektu (osoby), na základě kterého tyto osobní údaje budou poskytnuty, je právní zájem na provedení změny zápisu v evidenci vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.) nebo přímo příslušnému úřadu.

 

Kategorie subjektů údajů:

Klienti správce – vlastníci a provozovatelé vozidel, jiné osoby oprávněné k nakládání s vozidlem, dlužníci

Kategorie údajů:

Základní identifikační údaje subjektů údajů; údaje získávané bez souhlasu subjektu

Zdroje osobních údajů:

 • přímo od subjektů
 • příslušné evidence na základě žádosti příslušnému správnímu orgánu – registr silničních vozidel, registr obyvatel
 • veřejně dostupné zdroje
 • informace získané ze spisů v civilním soudním nebo jiném řízení

Místa zpracování osobních údajů, jsou-li odlišná od adresy sídla (bydliště) oznamovatele

sídlo organizace, odtahová parkoviště (info na www.sshmp.cz), Školicí a výcvikové zařízení Žihle (info na www.sshmp.cz)

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f):

Splnění právní povinnosti spočívající v poskytnutí údajů v souladu s nepochybným oprávněným zájmem správce nebo třetí osoby, touto povinností je povinnost k uskutečnění jednání směřující ke změně údajů v evidenci vozidel.

Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

 • správce
 • m. Praha (tzn. zřizovatel organizace) a Městská policie hl. m. Prahy
 • orgány vykonávající dozor nad správcem
 • Policie ČR, soudy a další státní orgány

Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 GDPR druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny:

Doba uchování, kritéria použitá pro stanovení této doby, po kterou budou osobní údaje uloženy:

 • dodržení lhůty podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 • po dobu trvání právního zájmu – promlčecí doby pro uplatnění práva vlastníka/provozovatele vozidla před soudem nebo jiným orgánem (zpravidla 3 roky ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé) a
 • v případě soudního řízení dále lhůty, po které lze uplatnit řádné nebo mimořádné opravné prostředky.

Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů:

 • v mezích právních předpisů v konkrétním případě

Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním:

Práva uživatele:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem.

 • Právo na opravu

Subjekt údajů může Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.

 • Právo na výmaz

Subjekt údajů může Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v ustanovení článku 17 GDPR.

 • Právo odvolat souhlas

Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku

Pokud Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

 • Právo na omezení zpracování

V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).

 • Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů Může požádat Správce, aby subjektu údajů či třetí osobě předal osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

 Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,posta@uoou.cz

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů:


Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Přejít na seznam


Informace uveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a): viz sekce Historie a současnost

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b): viz sekce Historie a současnost

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c): Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace (dále jen ,,SSHMP“) nerozhoduje o právech a povinnostech subjektů, nevykonává vrchnostenskou správu, není správní orgán

V případě odmítnutí poskytnutí informace podle InFZ lze podat odvolání proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení § 16 InfZ ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání lze podat zřizovateli povinného subjektu, kterým je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, a to prostřednictvím povinného subjektu v souladu s ustanovením § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím.

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d):
zákon č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e): pro tyto účely používá SSHMP sazebník úhrad, který je přiložen níže na této stránce

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f): viz odkaz „Výroční zprávy“

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g): žádné

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. h): žádné

podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. i): viz odkaz „Kontakty“

Přílohy/dokumenty: Sazebník služeb [PDF, 129 kB]
Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů:

Příslušná osoba ve smyslu zákona č. 171/2003 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Ing. Petr Štětka

E-mail: oznameni@moore-czech.cz

M: +420 734 647 701

 

Písemná korespondence (dopis) musí být ze strany oznamovatele označena slovem „OZNÁMENÍ“ nebo „WISTLEBLOWING“. V samotném oznámení pak identifkuje svého zaměstnavatele.

 

Oznámení mohou být podána buď písemnou nebo ústní formou prostřednictvím:

 1. písemně na adresu zaměstnavatele, nebo na adresu společnosti Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov;
 2. písemně do schránky k tomu určené umístěné před vrátnicí v sídle organizace,
 3. nebo telefonicky na čísle +420 734 647 701 – od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00;
 4. nebo osobně, pokud o to oznamovatel požádá.

 

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení ve smyslu zákona od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona, tj. jedná se o následující činnosti:

 • c)samostatná výdělečná činnost,
 • d)výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • e)výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • f)plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • g)správa svěřenského fondu, nebo
 • j)výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.