Protipovodňové zábrany

Odkaz na instruktážní video PPO

Správa služeb hlavního města Prahy zajišťuje uskladnění a údržbu mobilních prvků protipovodňové ochrany (dále jen ,,PPO“) hlavního města Prahy.

V případě vyhlášení krizových situací, na pokyn MHMP, zajišťuje SSHMP vývoz mobilních prvků PPO na dané úseky výstavby technikou svojí a smluvních partnerů (nákladní vozidla, jeřáby, vysokozdvižné vozíky, manipulační plošiny).

Na výstavbě mobilních prvků PPO se podílí v převážné většině odborným dohledem nad výstavbou. Výstavbu vykonávají zejména jednotky Sboru dobrovolných hasičů, Hasičského záchranného sboru s aktivními zálohami armády ČR, Českým červeným křížem a dalšími subjekty.

SSHMP disponuje 22 ks mobilních osvětlovacích souprav různého výkonu a kapacity. Osvětlovací soupravy jsou využívány pro potřeby krizového řízení hlavního města Prahy a na osvětlení při výstavbě mobilních prvků protipovodňového opatření hlavního města Prahy.

Další technika, kterou disponujeme: vysokozdvižné vozíky, pracovní plošiny, smykový nakladač a kontejneroví nakladač, který se používá při nakládce kontejnerů s mobilními prvky protipovodňové ochrany.

 

 

 

 

 

Součástí protipovodňové ochrany hlavního města Prahy je čerpací stanice

 Libeň ROKYTKA a uzávěr Čertovky

Pro zajištění provozu při výpadku elektrické energie na protipovodňové zařízení (vodní dílo Libeň ROKYTKA) máme k dispozici 4 ks náhradních zdrojů. V případě zpohotovění  vodního díla zajišťujeme návoz náhradních zdrojů.

 

 

 

 

 

Čerpací stanice Libeň ROKYTKA

 

 

 

 

 

6 čerpadel – každé o výkonu 3,35 m3/s – celková kapacita cca 20 m3/s

 

  • dvojice vzpěrných vrat (č.2. a 3.) světlé šířky 12 m a hrazené výšky 10,9 m
  • čerpací stanice se šesti čerpadly o celkové kapacitě cca 20 m3s-1
  • vakový jez (č.1) umožňující převedení vody z Rokytky do přístavního bazénu
  • garantovaný příkon el. energie 2 MW
  • náhradní zdroj el. energie dieselagregáty o celkovém výkonu 2 MW

 

 

 

 

 

Čertovka – (uzávěr Čertovky)

 

 

 

 

 

délka 23,5 m, výška 4,9 m a hmotnost 51 tun

součástí uzávěru jsou slupice pro osazení mobilních hliníkových prvků,

slupice jsou vysoké 2,8 m, což odpovídá úrovni povodně 2002 + 30 cm

 

 

Nedílnou součástí protipovodňové ochrany je zařízení na ochranu průmyslového koridoru KOMOKO, které se skládá z 13 čerpacích stanic o 25 čerpadlech různého výkonu a hradících a vyvěracích šachet. Pro zajištění provozu při výpadku el. energie se čerpací stanice napojují  na 8 ks náhradních zdrojů el. energie. Součástí zařízení KOMOKO jsou čtyři podjezdy pod železniční tratí, které jsou hrazeny 56 ks naplavovacích trámců v lokalitě MČ Praha 12, U Kina, K jezu,  MČ Praha 4 V Náklích a Mezi Vodami, které jsou uloženy  v těsné blízkosti výstavby.

 

 

 

 

 

Veškerý materiál je skladován v zabezpečených objektech a rozdělen dle nutnosti návozu, jeden sklad se nachází v areálu SSHMP Dubeč, kde je uskladněn materiál a technika. Tento materiál se nachází ve 105 kontejnerech. Druhý sklad se nachází v areálu Policie ČR Zbraslav, kde je uskladněn materiál pro výstavbu Etapy 0006 Radotín, Zbraslav a Chuchle, který je uložen ve 26 kontejnerech.

Celkem se jedná o 131 kontejnerů, v kterých je uložen materiál o celkové hmotnosti 791 856,12 kg.

Skladovací kontejnery obsahují:

26 442 ks hradidel o celkové hmotnosti 521 505,3 kg

2 266 ks slupic o celkové hmotnosti 189 851,7 kg

972 ks podpěr o celkové hmotnosti 62 709 kg

4 891 ks stahovacích tyčí o celkové hmotnosti 17 790,12 kg

 

 

 

 

 

V rámci údržby zajištujeme funkčnost všech prvků protipovodňové ochrany.

 

 

 

 

 

Jedná se především o opravy bočních vedení, výměny a opravy víček kotvících kapes na linii PPO.

Další nedílnou součástí protipovodňové ochrany jsou opatření na kanalizační síti. Jedná se o úpravy na kanalizaci a to osazením uzávěru nebo zpětnou klapkou. Dle možnosti jsou usazována stabilní čerpadla, která jsou napojována na náhradní zdroje z důvodu zajištění provozu při výpadku el. energie. V místech, kde není možné usazení stabilního čerpadla, jsou přivezena mobilní čerpadla.

 

 

 

 

 

Na tomto protipovodňovém zařízení se provádí pravidelné půlroční provozní zkoušky, kterých se naši zaměstnanci zúčastňují.

 

 

 

 

 

 

Pro zajištění výcviku a zdokonalování složek podílejících se na výstavbě mobilních prvků protipovodňové ochrany je k dispozici výcvikový polygon v areálu SSHMP Dubeč.

 

 

 

 

 

Na výcvikovém polygonu je možné odzkoušet výstavbu linie o délce 100 metrů v rozmezí výšek od  0,9 do 3,96 metru nebo výstavbu 3 bazénů o objemu 113,43 m 3, 224,52 m3  a 66,89 m3

Správa služeb hlavního města Prahy také zajišťuje ukázky a prezentace pro různé subjekty a širokou veřejnost. Ukázky a prezentace se provádějí jak na výcvikovém polygonu v Dubči, tak  na veřejných prostranstvích, jako jsou výstaviště či školy.

 

 

 

 

 

V rámci zdokonalování výstavby protipovodňové ochrany probíhají pravidelné cvičení  pořádané MHMP. Účelem cvičení je prověření činnosti spojené s výstavbou PPO a samotné plné funkčnosti mobilního hrazení PPO.

V rámci cvičení je prověřeno:

Centrální sklad SSHMP Dubeč

-organizace vývozu mobilních prvků PPO z areálu Dubeč

-způsob nakládky mobilních prvků PPO v prostoru jejich uskladnění v areálu Dubeč

Doprovod vozidel s mobilními prvky PPO

Vykládka a rozvoz mobilních prvků PPO

Vlastní výstavba:

-zaměstnanci SSHMP vykonávají metodický dohled a kontrolu nad výstavbou mobilních prvků PPO

Komunikace a spojení

SSHMP zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými složkami.

 

 

 

 

 Úkryty CO

Správa služeb hlavního města Prahy v současné době zajišťuje provoz a údržbu 192 úkrytů civilní ochrany (dále jen ,,ÚCO“).

Z celkového počtu 192 ÚCO se nachází 91,18% pod bytovými domy a 8,84% se nachází mimo bytovou zástavbu. Jedná se především o velkokapacitní ÚCO, které jsou schopny pojmout v průměru 1000 ukrývaných.

Nejméně ukrývaných pojme ÚCO Hlubočepská 281/31a, Praha 5 – 30 osob.

Nejvíce ukrývaných, 2 600, pojmou ÚCO Ocelkova 819, Bryksova 995-996, Vašátkova 1015-1018 na Praze 14.

V mírové době mohou být ÚCO pronajímány pro komerční účely, jako jsou například garážová stání. V současnosti nabízíme 226 garážových stání. Touto činností není ohrožena funkčnost zařízení a v případě potřeby budou ÚCO připraveny k použití v souladu s provozním řádem.

 

Údržbu ÚCO zajišťují zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy. V průběhu roku provedou zhruba 7 200 pravidelných kontrol.

Správa služeb hlavního města Prahy provádí i prohlídky ÚCO, kdy například ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 2 byly umožněny prohlídky ÚCO Folimanka pro školy Městské části Praha 2 a dny otevřených dveří pro veřejnost. Tento ÚCO navštívilo v roce 2016 celkem 1 100 dětí a 3 000 zájemců o prohlídku z řad široké veřejnosti.

Bezovka Praha 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folimanka Praha 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryksova Praha 14:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generála Janouška – Praha 14:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassermannova – Praha 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Topolce – Praha 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklad humanitárního materiálu

 

 

 

 

 

 

Nedílnou částí široké škály činnosti Správy služeb hlavního města Prahy je i provoz humanitárního skladu.

V humanitárním skladu Správy služeb hlavního města Prahy se soustředí materiál (např. vysoušeče, stany, deky, lopaty) určený k okamžitému odeslání do míst postižených mimořádnými událostmi. Sklad je také určen ke shromažďování, třídění a především rychlé expedici dalšího materiálu, pokud by z míst postižených mimořádnými událostmi byly vyžádány jiné komodity než ty, které jsou zde v současné době umístěny.

Osvědčila se spolupráce s neziskovými organizacemi ,kde pomáháme s materiálovým zabezpečením při organizování např. dětských táborů. S Červeným Křížem – Diakonii České církve evangelické, se uskutečnilo předání materiálu do humanitárního konvoje směřující na válkou zmítanou Ukrajinu.

 

 

 

 

 

V poslední době například proběhla spolupráce s Městskou částí Praha 6, kde jsme zajištovali desinfekční prostředky po havárii vodovodního řadu. Dezinfekční prostředky byly rozváženy do jednotlivých mateřských a základních školách a domovů seniorů zřízených Městskou částí Praha 6.