Poučení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Kundratka 19, Praha 8 – Libeň, IČO: 770889660; info@sshmp.cz nebo podatelna@sshmp.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Auditor organizace; doručovací adresa a kontaktní údaje: viz sídlo správce

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

  • ustavení § 5 odst. 2) písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp.
  • ustanovení čl. 6. odst. 1 písm. c) a e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Účelem je ověřit totožnost žadatele o vydání vozidla z výše uvedeného důvodu prevence škod (ustanovení § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a dále pro případné vymáhání pohledávky za odtah a parkovné, jedná se o úkoly organizaci svěřené.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f):

Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

  • m. Praha (tzn. zřizovatel organizace)
  • orgány vykonávající dozor nad správcem
  • soudy a další státní orgány

Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 GDPR druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny:

Kritéria použitá pro stanovení této doby, po kterou budou osobní údaje uloženy:

  • promlčecí doba pro uplatnění oprávněného nároku vlastníka/provozovatele vozidla před soudem nebo jiným orgánem (zpravidla 3 roky ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé) a
  • v případě soudního řízení dále lhůty, po které lze uplatnit řádné nebo mimořádné opravné prostředky.

Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakoř i práva na přenositelnost údajů:

  • v mezích právních předpisů v konkrétním případě

Pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním:

Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,posta@uoou.cz

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů:

Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů: