Informace o napojení objektů a budov, na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy

Správa služeb hl. m. Prahy (dále jen „SSHMP“) provozuje od září 2000 poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy (dále jen „PMS“).

Tento systém byl vybudován za účelem zabezpečení objektů a majetku v nich před pachateli majetkové trestné činnosti a sekundárně i dopadení pachatelů, jejich zadržení a předání Policii ČR.

PMS je provozován neziskově pro soukromou potřebu provozovatele (ochranu majetku) a jako veřejně prospěšná činnost hlavního města Prahy. Je využíván pro napojení objektů v majetku hl. m. Prahy, služeben Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), objektů v majetku nevýdělečných institucí obecně prospěšné povahy (školská zařízení, muzea, galerie, divadla apod.), objektů v majetku veřejně prospěšných organizací, u nichž je veřejný zájem dán jejich humanitárním účelem (domovy mládeže, domy s pečovatelskou službou, domy pro seniory apod.).

O souhlasu s napojením objektů, které nejsou v majetku města nebo jeho organizací, rozhoduje na základě žádosti příslušných subjektů Rada HMP. Rady městských částí jsou oprávněny požádat Radu HMP o souhlas s napojením do PMS v případě, že se jedná o veřejný zájem vyjádřený pozitivním usnesením příslušné rady městské části.

Žadatel hradí náklady na montáž elektronického zabezpečovacího systému (dále jen „EZS“) a technický servis.

Vlastní nepřetržitý monitoring, včetně zásahů hlídek MP HMP, je bezúplatný.

Základní podmínkou pro připojení objektu na PMS je jeho vybavení EZS a důsledná spolupráce s MP HMP při narušení objektu (dosažitelnost kontaktních osob).

Postup pro žadatele
Technické požadavky
ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ OBJEKTU NA PMS

Podrobnější informace podají a kontaktními osobami za Správu služeb hl. m. Prahy jsou zaměstnanci odboru informatiky tel.: 222 027 185 a 222 027 183 nebo prostřednictvím spojovatelky: 222 027 000.