Zajišťuje mimo jiné evidenci požadavků vyplývající ze žádostí o odstraňování vozidel na základě opatření obecné povahy dle § 19a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V případě požadavku na zajištění nucených odtahů v souladu s oprávněním vlastníka komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel v dostatečném časovém předstihu (alespoň 5 pracovních dnů) předložit:

 1. veřejnou vyhlášku o vydání opatření obecné povahy (dále jen OOP) včetně doložky o vyvěšení a sejmutí OOP z úřední desky,
 2. předmětné OOP vydané silničním správním úřadem místně příslušného úřadu městské části s výslovným uvedením ustanovení §19a odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 3. jako nedílnou součást OOP mapy s rozmístěním dopravního značení (B28 s doplňkovou tabulkou E12), potvrzené úřadem městské části a Policií České republiky,
 4. protokol o osazení dopravního značení,
 5. písemnou objednávku s uvedením:
  • názvu a adresy žadatele, telefon, email,
  • IČO, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu,
  • specifikace požadavku žadatele o provedení nucených odtahů s uvedením časového údaje, do jaké doby mají být vozidla odstraněna z komunikace v rámci platnosti OOP,
  • spojení na kontaktní osobu (mob. telefon + e-mail),
  • další upřesňující informace nebo požadavky.

Objednavateli se účtuje:

 • 200,- Kč za 1 hod. práce technika
 • 450,- Kč za použití videotechniky
 • 10,- Kč za 1 km vozidla technika
 • v případě, že se z místa požadavku neprovede odtah účtuje se 1 137,50 Kč za přistavení odtahového vozu